summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/lang/qphotorec.ca.ts
blob: 1fe15b835bc42a93d33bb9eaea349c4246ddda1e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="ca" version="2.1">
<context>
  <name>QPhotorec</name>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="125"/>
    <source>QPhotoRec</source>
    <translation>QPhotoRec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="156"/>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="518"/>
    <source>Please select a destination to save the recovered files to.</source>
    <translation>Seleccioneu la destinació on guardar els fitxers recuperats.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="170"/>
    <source>Please select a raw file</source>
    <translation>Seleccioneu un fitxer en brut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="172"/>
    <source>Raw Files (*.dd *.raw *.img)</source>
    <translation>Fitxers en brut (*.dd *.raw *.img)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="259"/>
    <source>Sys=</source>
    <translation>Sys=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="261"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="377"/>
    <source>No harddisk found</source>
    <translation>No s&apos;ha trobat el disc dur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="379"/>
    <source>No harddisk found
You need to be administrator to use this program.
Under Win9x, use the DOS version instead.
Under Vista or later, select this program, right-click and choose &quot;Run as administrator&quot;.</source>
    <translation>No s&apos;ha trobat el disc dur
Heu de ser administrador per utilitzar aquest programa.
Si esteu en Win9x, utilitzeu la versió per DOS.
Si esteu en Vista o posterior, seleccioneu aquest programa, clic dret i trieu &quot;Executa com a administrador&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="388"/>
    <source>No harddisk found
You need to be root to use PhotoRec.</source>
    <translation>No s&apos;ha trobat el disc dur
Heu de ser usuari root per utilitzar el PhotoRec.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="393"/>
    <source>No Disk!</source>
    <translation>No hi ha disc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="452"/>
    <source>Add a raw disk image...</source>
    <translation>Afegeix una imatge de disc en brut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="458"/>
    <source>PhotoRec is free software, and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.</source>
    <translation>El PhotoRec és programari lliure i ve SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="459"/>
    <source>Please select a media to recover from</source>
    <translation>Seleccioneu un mitjà des d&apos;on recuperar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="462"/>
    <source>Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
If a disk listed above has an incorrect size, check HD jumper settings and BIOS
detection, and install the latest OS patches and disk drivers.</source>
    <translation>Per una recuperació satisfactòria cal detectar correctament la capacitat del disc.
Si algun dels discs llistats a sobre té una mida incorrecta, comproveu la configuració dels ponts i la
detecció a la BIOS, i instal·leu la última versió dels controladors del disc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="469"/>
    <source>Flags</source>
    <translation>Indicadors</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="470"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="471"/>
    <source>File System</source>
    <translation>Sistema de fitxers</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="472"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="473"/>
    <source>Label</source>
    <translation>Etiqueta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="488"/>
    <source>File System type</source>
    <translation>Tipus de sistema de fitxers</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="489"/>
    <source>ext2/ext3/ext4 filesystem</source>
    <translation>sistema de fitxers ext2/ext3/ext4 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="490"/>
    <source>FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...</source>
    <translation>FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="494"/>
    <source>Free: Scan for file from unallocated space only</source>
    <translation>Lliure: Explora només l&apos;espai no assignat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="495"/>
    <source>Whole: Extract files from whole partition</source>
    <translation>Sencer: Extreu fitxers de la partició sencera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="522"/>
    <source>&amp;Browse</source>
    <translation>&amp;Navega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="538"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="541"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Quant a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="542"/>
    <source>&amp;File Formats</source>
    <translation>&amp;Format dels fitxers</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="642"/>
    <source>Destination:</source>
    <translation>Destinació:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="647"/>
    <source>Recovery completed</source>
    <translation>Recuperació completada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="652"/>
    <source>Bruteforce %1 sectors remaining (test %2)</source>
    <translation>Força bruta %1 sectors restants (test %2)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="660"/>
    <source>Pass %1 - Reading sector %2/%3</source>
    <translation>Passa %1 - Llegint sector %2/%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="665"/>
    <source>%1/10 headers found</source>
    <translation>%1/10 capçaleres trobades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="667"/>
    <source>%1 files found</source>
    <translation>%1 fitxers trobats</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="540"/>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="762"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Surt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="750"/>
    <source>File familly</source>
    <translation>Família de fitxers</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="751"/>
    <source>Number of files recovered</source>
    <translation>Nombre de fitxers recuperats</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="834"/>
    <source>QPhotoRec: Failed to create file!</source>
    <translation>QPhotoRec: No s&apos;ha pogut crear el fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="835"/>
    <source>Failed to create file! Please choose another destination</source>
    <translation>No s&apos;ha pogut crear el fitxer. Trieu una altra destinació</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="854"/>
    <source>QPhotoRec: Not enough space!</source>
    <translation>QPhotoRec: No hi ha espai suficient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="855"/>
    <source>There is not enough space left! Please free disk space and/or choose another destination</source>
    <translation>No hi ha prou espai disponible. Heu d&apos;alliberar espai de disc i/o escollir una altra destinació</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="924"/>
    <source>QPhotoRec is is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

QPhotoRec is is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with QPhotoRec. If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.</source>
    <translation>El QPhotoRec és programari lliure: podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation, en qualsevol versió 2 de la Llicència, o (si així ho voleu) qualsevol versió posterior.

El QPhotoRec es distribueix amb l&apos;esperança que serà útil, però SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA; ni tan sols de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ PER A CAP PROPÒSIT EN PARTICULAR. Vegeu la llicència pública general GNU per obtenir més informació.

Hauríeu d&apos;haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU juntament amb el QPhotoRec. En cas contrari, consulteu &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="925"/>
    <source>QPhotoRec: About</source>
    <translation>QPhotoRec: Quant a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="954"/>
    <source>File Formats</source>
    <translation>Formats de fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="957"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Reinicialitzar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="958"/>
    <source>Res&amp;tore</source>
    <translation>
Res&amp;taura</translation>
  </message>
</context>
</TS>